top of page

אלי רונן - יניב עזר - מה הן ההוצאות המוכרות לצרכי מס? 

לכל עסק יש את ההוצאות הייחודיות לו, הוצאה המוכרת בעסק מסוים יתכן שלא תהיה מוכרת כלל בעסק אחר, לדוגמה – רכישת מוצרי מזון ושתייה במסעדה תוכר כהוצאה עסקית במלואה על ידי רשויות המס  מחד ומאידך לא תוכר כהוצאה עסקית  כלל במשרד לרואי חשבון או בחנות למכירת פרחים.


הוצאות המוכרות באופן חלקי בלבד


כדאי גם לדעת שקיימות הוצאות אשר רשויות המס מכירים בהן באופן חלקי בלבד וזאת למרות שהוצאו במלואן לטובת ועבור העסק, הוצאות אלו הן בדרך כלל הוצאות אשר בהן לבעל העסק או לעובדים טובת הנאה כלשהי, לדוגמה:
הוצאות בגין טלפון סלולרי (נייד) שניתן לעובדים, הוצאות אחזקת רכב (דלק, טיפולים וביטוחים) לבעל העסק, כיבודים במקום העסק וארוחות לעובדים  במפעל וכיוצא באלה.
לגבי כל סוג הוצאה שכזו נקבעו על ידי רשויות המס הוראות מפורטות מהו החלק המוכר ומה לא.


הוצאות אשר אינן מוכרות במס

סוג אחר של הוצאות הן הוצאות שאינן מוכרות כלל על ידי רשויות המס, לגבי הוצאות אלו שנקבע במפורש בחוק שאינן מוכרות לצרכי מס לדוגמא:
קנסות על מגוון סוגיהם הרבים  (קנסות משטרה, קנסות עירייה וקנסות מכל גוף שלטוני אחר), ארוחות עסקיות במסעדות, ועוד.


קיזוז מע"מ בגין הוצאה מוכרת


הבחנה נוספת קיימת גם בין ההכרה בהוצאות לצרכי מס לבין  קיזוז מס התשומות הגלום בהוצאות אלו, יש לזכור כי לא בגין כל הוצאה המוכרת לצרכי מס ניתן לקזז את מע"מ התשומות הרשום בחשבונית המס, חוק מע"מ קובע כי קיזוז מע"מ התשומות  מותר רק כאשר :
1.    חשבונית המס הינה  מקור בלבד .
2.    מהתאריך הרשום בחשבונית המס טרם עברו 6 חודשים. 
3.    לגבי הוצאות המשמשות רק בחלקן לצורכי העסק 

 

חוק מס ערך מוסף מפרט  ההוצאות אשר חל איסור מפורש לקזז בגינם את ממע"מ התשומות למרות שמדובר לכאורה בהוצאה עסקית לכל דבר לדוגמה: רכישת רכב מסחרי לעסק שמשקלו הכולל נמוך מ 3.5 טון, ארוחות עסקיות במסעדות, מתנות שניתנו לעובדים ועוד.
 

 

 

הנך מוזמן ליצור קשר באמצעות הטופס או פשוט לצלצל אלינו.

bottom of page